MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ANASAYFA ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK KAMPÜSTE YAŞAM ÖĞRENCİ KÜTÜPHANE TANITIM TÖRENLER MSÜ'YE NASIL GİRİLİR

  Senato


  • Üniversitenin en üst akademik karar organı olan Senato, Rektörün başkanlığında her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırır. Rektörün bulunmadığı hallerde Rektöre vekâlet eden yardımcısı Senatoya başkanlık eder.

  • Senatonun toplantı yeter sayısı üye sayısının yarısının bir fazlası kadardır. Senato toplantılarının sekretaryasını, oy hakkı olmaksızın, Genel Sekreter yürütür.

  • Senato toplantılarındaki karar alma süreçlerinde her üyenin bir oy hakkı vardır. Karar yeter sayısı, oylamaya katılan üye sayısının yarısından bir fazlasıdır. Eşitlik halinde kurul başkanının oyu belirleyici sayılır.

  • Senato;

   • Rektör, 
   • Rektör yardımcıları, 
   • Dekanlar, 
   • Enstitü müdürleri, 
   • Harp enstitüleri müdürleri, 
   • Meslek Yüksekokulu müdürleri,
   • Her Harp Okulu Öğretim Kurulunca Dekanlık kadrosundaki aylıklı personel üç yıllığına seçilecek birer öğretim üyesinden oluşur.