Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı


  Adem KOKAÇYA
  Daire Başkanı
   

  STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

  1. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ)’nin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek,
  2. İdarenin stratejik plan ve programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının koordine edilmesi çalışmalarını yürütmek,
  3. Faaliyetlerin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
  4. İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek,
  5. İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyen faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak ve hizmetin etkinlik düzeyini analiz etmek,
  6. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
  7. Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet ihtiyaçlarını dikkate alarak, ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
  8. Yıl içerisinde ortaya çıkan mali sorunlara ilişkin çözümler geliştirmek ve İdarenin Yıllık Faaliyet Raporunu hazırlamak,
  9. Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkilisine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
  10. Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek ve kamu zararlarının tahsili işlemlerini yapmak,
  11. MSÜ personeli ve Misafir Askeri Personelin maaş ve özlük hakları ile satın alma, hak ediş vb. harcamalara ait tahakkuk işlemlerini yapmak,
  12. Üniversite akademik personelinin stratejik plana uygun olarak temin, yetiştirme ve gelişim planlarını yapmak ve geliştirmek,
  13. AR-GE ve akademik gelişimi sağlayacak projeler ile savunma projelerinin planlanmasını ve geliştirilmesini sağlamaktır.


  İletişim Bilgileri
             
  Adres           : Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 34334 Yenilevent-Beşiktaş/İSTANBUL
  Telefon        : +90 (212) 398 01 00
  Fax               : +90 (212) 398 01 41
   

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
34334 Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

+ 90 (212) 398 01 41

Öğrenci İşleri

+ 90 (212) 398 01 60