Güvenlik Boyutunda Nükleer Enerjinin Sorunları ve Türkiye

Problems of Nuclear Energy and Turkey within the Dimension of Security

Hasan SAYGIN, Timur KÜPELİ, Ahmet KÜÇÜKŞAHİN, Ayhan DEMİR
İTÜ, Enerji Enstitüsü Kurucu Müdürü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Atom Enerjisi Komisyonu Üyesi.
Harp Akademileri, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Ulusal ve Uluslar arası Güvenlik Stratejileri ABD Bşk.
Harp Akademileri, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdür Vekili, Uluslararası İlişkiler ABD Bşk.
Harp Akademileri, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Harp/Harekat Hukuku ABD Bşk.

Sayfa 7 – 20 (14)

Öz
Aralık 2005’te ortaya çıkan Ukrayna ve Rusya arasındaki doğalgaz sorunu, Avrupa kadar Türkiye'yi de endişelendirmiş, aynı dönemde İran'dan gelen doğalgaz miktarının önemli oranda azalması ve önemli sanayi merkezlerine birkaç gün de olsa yeterli doğalgaz verilememesi sonucunda, elektrik enerjisinde doğalgaza bağımlılığımız da dikkate alınarak, Türkiye'de nükleer enerji santralleri kurulması konusu yeniden canlandırılmıştır. Bu çalışmada, bir taraftan Türkiye'nin nükleer enerjiye ihtiyacı olup olmadığı ortaya konulurken, diğer taraftan ileri sürülen fikir ve gerekçelerin doğruluğu irdelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Nükleer enerji, Nükleer santral, Türkiye, Enerji ihtiyacı.

Tam metin PDF

Orta Doğu’da Su Sorunu ve Türkiye Açısından İncelenmesi

Problem of Water in the Middle East and Analysis of the Problem within the Perspective of Turkey

Metin SALTÜRK
Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ABD, Öğretim Elemanı.

Sayfa 21 – 38 (18)

Öz
Dünyanın birçok bölgesinde suların tahsisi ve kullanımı ile ilgili çeşitli uyuşmazlıklar bulunmaktadır. Söz konusu uyuşmazlıklar, havzaların değişik özellikleri ve ilgili ülkelerin jeopolitik konumları itibarıyla birbirinden ayrı nitelikler arz etmekle birlikte, genel olarak ortak sorun, suyun ilgili ülkeler arasında hangi ölçü ve ilkelere göre tahsis edileceği konusunda odaklanmaktadır. Günümüzde bazı sınır asan sular için komsu ülkeler arasında varılmış anlaşmalar yapılmış olmakla beraber, her birinin özelliğinin farklı olması nedeniyle, bu anlaşmaları başka bir sınır asan suya aynen uygulamak mümkün görülmemektedir. Bu çalışmada, sınır asan sularla ilgili antlaşmalara yön veren konular incelenmiştir. Gelecekte ciddi su sıkıntılarının beklendiği Ortadoğu bölgesine komsu olan ve kendi su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için büyük yatırım ve fedakârlıklara katlanan Türkiye'nin, su kaynaklarının mevcut durumu üzerinde durulmuş ve Türkiye'nin Güneydoğu komsuları Suriye ve Irak ile komsu olmayan İsrail'in su konusunda son zamanlardaki politikaları ile Türkiye'nin rolü araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Ortadoğu, Su, Sınır Asan Su, politika.

Tam metin PDF

Etki Odaklı Harekât Konseptinin Tarihi Gelişimi, Kavramsal Çerçevesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Yeri

Historical Development of Effects – Based Operation Concept, Its Conceptual Framework and Its Place within the Turkish Armed Forces

Hasan Hüseyin ECİK
Hv.Per.Ütğm., Harp Akademileri Komutanlığı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, 2004-2005 mezunu.

Sayfa 39 – 62 (24)

Öz
Sun Tzu'dan günümüze kadar, harp etme sanatı üzerine ve düşmanın nasıl mağlup edileceğine yönelik olarak farklı yaklaşımlar ortaya koyulmuştur. Bu yaklaşımlar, mevcut teknolojik imkânlarla da desteklenerek harp ortamını etkilemişlerdir. Son yıllarda silahlı kuvvetler, değişen stratejik ortam ve hızlı teknolojik ilerlemelerin de etkisiyle yeni bir harp dönemine girmiştir. Günümüzde, Endüstri Çağı’ndan Bilgi Çağı’na doğru bir geçiş süreci yaşanmaktadır. Bununla birlikte, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)'nin dağılması ve Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle güvenlik algılamalarında ciddi değişim yaşanmıştır. Bu değişimlerden dolayı, silahlı kuvvetlerin diğer milli güç unsurlarıyla desteklenmesini ve harekâtlarda minimum insan kaybına karşılık maksimum etki yaratılmasını sağlayacak bir yaklaşım olan Etki Odaklı Harekât (EOH) Konseptinin, çok uluslu bir çabayla geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Dost, düşman ve tarafsızların davranışlarını değiştirmeye yönelik, barış, kriz ve savaşta uygulanan bir dizi eylem olarak da tanımlanabilen Etki Odaklı Harekât, yeni bir yaklaşım tarzı değildir. Geçmişte birçok komutan ve planlamacılar, harekâtları etki odaklı yaklaşımlarla planlamış ve uygulamışlardır. 21'inci yüzyılda EOH, harbin siyasî hedefine ulaşılmasını sağlamada belirli etkilerin yaratılması için uygulanan planlama, icra ve değerlendirme metodolojisi olarak kullanılmaktadır. 1999 yılında kurulan Çok Uluslu Karşılıklı Çalışabilirlik Konseyi (Multinational Interoperability Council-MIC) tarafından geliştirilmeye çalışılan konsept için günümüze kadar dört tatbikat icra edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip eden Türk Silahlı Kuvvetleri son tatbikatta görev almış ve önümüzdeki dönemlerde Çok Uluslu Karşılıklı Çalışabilirlik Konseyi'ne üye olmaya yönelik girişimlere başlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Stratejik Ortam, Teknolojik ilerlemeler, Soğuk Savaş, Etki Odaklı Harekât, Çok Uluslu Karşılıklı Çalışabilirlik Konseyi.

Tam metin PDF

Ekonomi Politik Dengede Petrol Fiyatları

Oil Prices in the Economical Political Balance

Sabit ATMAN
Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü Yüksek Lisans 2. Sınıf.

Sayfa 63 – 73 (11)

Öz
Günümüzde ekonomik politik dengede petrol fiyatı, büyük bir belirsizlik içinde bulunmakta olup, küresel petrol talebinin her yönünü, üretim kapasitesini, yatım olanaklarını, arz ve talebin esnekliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu makale, büyük çapta petrol fiyatları ile ilgili konulara odaklanmaktadır. Dünya pazarında petrol fiyatlarında yaşanan büyük değişimlerin ana hatlarını belirlemenin yanında, dünya petrol arz ve talebinin analizi yapılmaktadır. Yüksek petrol fiyatlarının dünya petrol pazarı üzerindeki potansiyel gücü, petrol fiyatlarının OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu) 'in geleneksel petrol üretim politikası ve jeopolitik riskler üzerindeki etkisi analiz edildiğinde daha iyi anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu, Küresel petrol arzı, Küresel Rekabet, Petrol Pazarı.

Tam metin PDF

Türkiye'deki Dışa Bağımlılığın Ülke Güvenliğine Olan Stratejik Etkileri

Strategic Effects of Turkish Foreign Dependency on the Security of the Country

Ali Nedim KARABULUT
Hv.İkm.Yzb., Hava Harp Akademisi 2'nci Sınıf Öğrenci Subayı.

Sayfa 74 – 94 (20)

Öz
Bağımsızlık, Türkiye Cumhuriyeti için vazgeçilmez bir husus olmasına rağmen onu ortadan kaldıran dışa bağımlılık konusuna ne yazık ki aynı hassasiyet gösterilmemiştir. Dışa bağımlılık, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulusundan beri onun politik, ekonomik ve sosyal hayatında önemli rol oynamıştır ve oynamaya da devam etmektedir. Bağımlılık oluşturma, güçlü ülkelerin diğer ülkeleri kendi menfaatleri doğrultusunda hareket etmeye zorlamasının modern ve etkili bir yöntemini oluşturmaktadır. Dışa bağımlı bir ülke, bağımlı olduğu oranda hareket etme serbestîsini kaybetmektedir. Türkiye Cumhuriyeti de kısa devlet hayatında dışa bağımlılığın pek çok olumsuz sonucunu yasamıştır ve bugün de yasamaya devam etmektedir. Bu makale dışa bağımlılığı her ülke için hayatî olan millî savunma yönünden ele alarak, Türkiye'deki askerî açıdan dışa bağımlılığın boyutlarını ve bunun ülke hayatı için mevcut ve gelecekteki muhtemel etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dışa Bağımlılık, Bağımsızlık, Tehdit Değerlendirmesi, Savunma Sanayii, Sömürgecilik.

Tam metin PDF

Geleceğin Askeri Liderliğine Dair Değerlendirmeler

Evaluations about Military Leadership of Future

Unsal SIĞRI
Dr.Topçu Bnb., Kara Harp Akademisi, KOMKARSU öğrenimi Müdavimi.

Sayfa 95 – 113 (19)

Öz
İnsanlığın var olusundan beri süregelen bir olgu olarak liderlik, en küçük gruplarda ortaya çıkabildiği gibi, en büyük kurumlarda da temel ve dinamik bir öğe olabilmektedir. Stratejik ortamda meydana gelen hızlı değişimler dikkate alındığında, liderlik yapmak hem önemli hem de zordur. Askeri ve sivil liderler, birkaç yıl öncesine kadar hayal bile edilmesi zor olan yeni güçlüklerle karsı karsıyadır. Bu çalışma; liderlik kavramını, geçmişten günümüze ana hatlarıyla liderlik teorilerini incelemekte ve ardından askeri liderlik kavramını ele alarak, değişen ve gelişen dünyada askeri liderin gelecekte sahip olması gereken nitelikler üzerinde durmaktadır. Askeri liderlik, temel esaslarıyla genel liderlik teorileri ve yaklaşımlarına benzer bir nitelik taşımaktadır. Barış zamanında Silahlı Kuvvetler genellikle iyi bir idarecilik ve yöneticilikle ayakta kalabilirken; savaş zamanında ordu bütün kademelerde yetkin bir liderliğe ihtiyaç duyacaktır. Savaş esnasında taktik ve stratejik seviyede duyulan bu ihtiyaç uzun bir eğitim ve etkili askeri liderler gerektirmektedir. Bu bağlamda önümüzdeki yüzyıla damgasını vuracak askeri liderliğin sahip olması gereken nitelik ve vasıflar konusunda çeşitli arayışlar devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Lider, Liderlik, Liderlik Teorileri, Askeri Lider, Askeri Liderlik, Değişim.

Tam metin PDF

Kıbrıs'ın Stratejik Önemi Bağlamında Adada Askeri Faaliyetler ve İlgili Tarafların Askeri Gücü

Military Activities and Military Power of the Related Parties in Cyprus Island within the Framework of Strategic Importance of Cyprus

Ulvi KESER
Dr.Ög.Yb., Maltepe Askerî Lisesi Komutanlığı.

Sayfa 114 – 147 (35)

Öz
Kıbrıs Adası, özellikle Annan Planı'nm gündeme gelmesi sürecinde bir kere daha uluslararası kamuoyunun ilgi alanına girmiştir. Stratejik konumuna bağlı olarak, Türkiye'nin güvenlik balgamında en hassas dengelerinden birisini oluşturan Kıbrıs Adası, basta İngiltere ve Amerika olmak üzere Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Avrupa Birliği ülkeleri açısından da askeri önemini korumaktadır. Bugün gelinen noktada AB ve Annan Planı'nı destekleyenler tarafından hararetle savunulan konu ise, Türkiye'nin adadaki askeri mevcudiyetine derhal son vererek askeri gücünü geri çekmesi ve Kıbrıs'ta sadece bir tören birliği bırakmasıdır. Oysa bugün İngiltere, ABD, AB ülkeleri ve BM'e bağlı askeri güçler Kıbrıs'ta farklı nedenlerle de olsa görev basındadır. Coğrafi konumu göz önüne alınarak, İskenderun Körfezi'ne doğru uzanan bir uçak gemisine benzetilen Ada, her dönem stratejik önem ve özelliğini korumuştur. Türk askerinin adadan geri çekilmesi, bugünkü şartlar çerçevesinde Türkiye açısından kabul edilemez bir durumdur.
Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Annan Planı, Avrupa Birliği, UNFICYP, Türkiye.

Tam metin PDF

Türkiye-ABD İlişkilerinde Suriye Boyutu

The Syria Dimension within Turkey – USA Relations

Zafer SAĞLAM
Tank Üsteğmen, 2’inci Snf. Öğc.

Sayfa 121 – 133 (13)

Öz
Türkiye-Suriye ilişkilerini sınırlayan en önemli husus meselenin ABD boyutudur. ABD, teröre destek verdiği, Lübnan'ın iç islerine karıştığı ve kitle imha silahı temin etmek istediği iddiasıyla Suriye'yi uluslararası izolasyon uygulanmasını istemektedir. Türkiye ve Suriye'nin işbirliğine doğru gidiyor olması, ABD'nin Orta Doğu’da yürütmek istediği politikasıyla çelişkili bir hal almaya başlamıştır. Türkiye, Suriye için ikna ve müzakereye dayalı bir yaklaşımın haklılığını savunurken; ABD, rejimin veya liderin değiştirilmesi, uluslararası izolasyon ve askeri müdahale seçeneklerini gündemde tutmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Suriye, ABD, Önleyici Darbe, Orta Doğu.

Tam metin PDF