Dugin’in Avrasyacılık Anlayışında Türkiye’nin Yeri

Turkey’s Position in Dugin’s Eurasianism Understanding

Selim KURT*
* Dr. Öğr. Üyesi, Giresun Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, e-posta: selim.kurt@giresun.edu.tr.
Geliş Tarihi/Arrived: 06.01.2019
Kabul Tarihi/Accepted: 01.08.2019

Sayfa 425 – 467 (43)

Öz
Rusya’da kriz dönemlerinde ortaya çıkan bir fikir akımı olan Avrasyacılık, SSCB’nin yıkılma emareleri vermeye başladığı 1980’lerin sonunda yeniden Rus siyasal düşünce hayatında etkinlik kazanmıştır. Yeni Avrasyacılık olarak adlandırılmaya başlanan bu anlayış, gerek yaptığı yayınlarla sesini Rusya dışında da duyuran, gerekse Rus politik elitlerine yakınlığı nedeniyle yönlendiriciliği de bulunan Aleksandr Dugin ile anılmaya başlanmıştır. Esasen Dugin’in Avrasyacılık düşüncesi, Mackinder’den ödünç aldığı “kara” ile “deniz” güçleri arasındaki rekabete dayanmaktadır. Günümüzde bu rekabetin Rusya ve ABD’de vücut bulunduğunu iddia eden Dugin, bu mücadelede üstünlük sağlamak için merkezinde Rus İmparatorluğu’nun yer aldığı bir Avrasya İmparatorluğu’nun teşkilinin gerekliliğinden söz etmektedir. Bu noktada, 1990’ların sonunda kaleme aldığı “Rus Jeopolitiği” adlı kitabında, Türkiye’yi bu projeye yönelik önemli bir tehdit olarak gördüğünü söylese de, takip eden süreçte Türkiye’yi bir ortak olarak Avrasyacılığa dâhil etmekten dahi söz etmeye başlamıştır. Ancak iki ülke arasındaki, kendisinin de defaten ifade ettiği, tarihsel jeopolitik rekabet, bu ortaklığın önünde bir engel olarak durmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Avrasyacılık, Yeni Avrasyacılık, Jeopolitik, Rusya Federasyonu, Aleksandr Dugin.

Tam metin PDF

Batı Avrupa’da Sol Tandanslı Terörizmin Yükselişinin ve Düşüşünün Arkasındaki Faktörler: Kızıl Ordu Fraksiyonu ve Kızıl Tugaylar Örnekleri (İngilizce)

Factors behind the Rise and Fall of Left-Wing Terrorism in Western Europe: The Cases of Rote Armee Fraktion and Brigate Rosse

Göktuğ SÖNMEZ*
* Dr. Öğr. Üyesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü; Direktör, Orta Doğu Stratejik Çalışmalar Merkezi, Güvenlik Çalışmaları, e-posta: goktugsonmez@gmail.com.
Geliş Tarihi/Received: 06.05.2018
Kabul Tarihi/Accepted: 22.01.2019

Sayfa 469 – 498 (28)

Öz
Bu makale öne çıkan iki aşırı sol terörist grubu, Kızıl Ordu Fraksiyonu (Red Armee Fraktion-RAF) ve Kızıl Tugaylar (Brigate Rosse-BR) yapılanmalarını ele almaktadır. Aşırı sol terörizme dair kısa bir tartışmayı takip edecek bölümler bu grupların her birini daha detaylı biçimde ele alacaktır. İki grubun da bu biçimde detaylı olarak ele alınmasından sonra, bu grupların yükseliş ve düşüşlerine dair ortak özellikler ve farklar tartışılacaktır. Böylelikle yalnızca sol terörist gruplara değil, dünya üzerinde hangi fikri zeminde hareket ederse etsin farklı terörist gruplara dair de bir nedenselliğin ortaya çıkarılması umulmaktadır. Bu nedensellikten hareketle bu çalışmanın gelecek çalışmalara kapı açması ve daha etkili terörle mücadele stratejilerinin tasarlanmasına yardımcı olması arzu edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Rote Armee Fraktion, Brigate Rosse, aşırı sol terörizm, Stasi, KGB.

Tam metin PDF (İngilizce)

İsrail’in Savunma Stratejisi’nde Denizaltı Filosu’nun Rolü

The Role of Submarine Fleet in Israel’s Defence Strategy

Cenk ÖZGEN*
* Dr. Öğr. Üyesi, Giresun Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, e-posta: cenk.ozgen@giresun.edu.tr.
Geliş Tarihi/Received: 30.10.2018
Kabul Tarihi/Accepted: 16.05.2019

Sayfa 496 – 545 (49)

Öz
Bu çalışmada, İsrail’in Savunma Stratejisi’nde Denizaltı Filosu’nun rolünün incelenmesi amaçlanmaktadır. İsrail’in Savunma Stratejisi’nin temel sacayaklarından birisini caydırıcılık ilkesi oluşturmaktadır. İsrail Donanması bünyesinde yer alan Denizaltı Filosu ise sağladığı stratejik derinlik ile caydırıcılığın en kritik unsurları arasındandır. Aslında İsrail, Denizaltı Filosu’nu 1950’lerin sonunda teşkil etmiştir. Ancak Filo’nun bugünkü kritik konumu alması 1990’ların sonunda, Dolphin Sınıfı denizaltıların hizmete girmesiyle gerçekleşmiştir. Sessizlikleri ve manevra yetenekleriyle öne çıkan Dolphin’ler dizel-elektrik denizaltı sınıfında dünyanın en gelişmiş çözümleri arasında kabul edilmektedir. Fakat Dolphin’leri asıl öne çıkaran özellikleri, denizaltıdan atılan seyir füzelerini taşıyabilmeleridir. Zira İsrail Donanması’nın Popeye Turbo tipi denizaltıdan atılan seyir füzelerini nükleer harp başlığı taşıyabilecek şekilde modifiye ettiği ve söz konusu sistemleri Dolphin’lere konuşlandırdığı yönünde raporlar bulunmaktadır. Bu durum Denizaltı Filosu’nu denizde konuşlu nükleer caydırıcılık ve ikinci vuruş yeteneği açısından kilit bir role büründürmektedir.
Anahtar Kelimeler: İsrail’in Savunma Stratejisi, Denizaltı Filosu, Dolphin Sınıfı Denizaltı, İkinci Vuruş, Caydırıcılık.

Tam metin PDF

Deniz Taktik İşaretlerinin Yazılı İlk Kaynağı

The First Written Resource of Naval Tactical Signals

Derya Şerif YARKIN* - Gökhan ATMACA**
* (E) Dz. Alb., ORCID: 0000-0003-2060-6301, e-posta: dsyarkin@gmail.com.
** Öğ. Yb., Deniz Müzesi, e-posta: gokhanatmaca@gmail.com.
Geliş Tarihi/Received: 24.02.2019
Kabul Tarihi/Accepted: 09.08.2019

Sayfa 547 – 564 (18)

Öz
Bir savaşta veya çatışmada etkin, hızlı ve güvenilir iletişimin katkısı büyüktür. Deniz savaşlarında uygulanacak iletişimin temelini, kullanılacak taktikler belirler. Deniz savaş biçimlerinde ve araçlarında yaşanan tarihsel süreç dikkate alındığında, amiraller ve kaptanlar arasındaki iletişimin önemi her zaman yüksek olduğundan, etkin çözüm için sürekli yeni arayışlar içinde olunmuştur. Bugüne değin araştırılmış/bilinen arşiv bilgileri ışığında, Kaptan James Dolfin tarafından 9 Eylül 1365 tarihinde Venedik filosu için yayınlanmış olan savaş talimatı, bu konuda bir ilktir ve günümüzdeki uygulamaların da atası olmuştur. Latince dilinde ve Venedik lehçesinde hazırlanmış olan bu talimat, zaman içinde önce İtalyancaya, daha sonra da İngilizceye çevrilmiştir. Söz konusu direktifin içeriğinde kullanılan gemici dili dikkate alındığında, çevirilerinin deniz subayları tarafından yapılmış olması önemlidir; böylece bilginin güvenilirliği de artmıştır. Bu çalışma, Türk Deniz Kuvvetleri’nde görevli taktisyen ve planlayıcılara konuyla ilgili tarihsel bilgi sunmak amacıyla yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Taktik, İletişim, Kadırga, Gemici Dili, Deniz Tarihi.

Tam metin PDF

Yayın İlkeleri