Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Göç Bağlamında İnsan Ticareti

Human Trafficking in the Context of International Relations and International Migration

Fulya MEMİŞOĞLU*
* Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, e-posta: fulyam@yildiz.edu.tr.
Geliş Tarihi/Arrived: 24.01.2019
Kabul Tarihi/Accepted: 19.04.2019

Sayfa 239 – 287 (49)

Öz
Uluslararası boyutta insan ticareti, dünya genelinde artan karma göç hareketlerinin de etkisiyle 21. yüzyılın en önemli küresel sorunlarından biri haline gelmiştir. İnsan ticaretiyle mücadele son yıllarda hükümetler, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği bir alandır, ancak bu durum zaman zaman kavramı teorik ve olgusal bulgularla anlamaya çalışan akademik tartışmaların önüne geçmektedir. Bu çalışmanın temel amacı insan ticareti konusunda uluslararası ilişkiler ve uluslararası göç literatürüne bağlantılı olarak süregelen başlıca kavramsal mevzular ve teorik tartışmalara yer vermek; soruna yönelik etkin mücadele stratejileri geliştirmek için öncelikle bu hususların göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulamaktır. Çalışmanın birinci bölümünde insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç gibi temel kavramlar arasındaki bağlantı ele alınacaktır. İkinci bölümde ise insan ticaretinin göç ve güvenlik olguları bağlamında kuramlaştırılmasına değinilecektir. Çalışmanın son bölümünde Türkiye’de göç politikaları kapsamında gerçekleşen kurumsal ve hukuki yapılandırma sürecinin insan ticaretiyle mücadelenin de mağdur odaklı bir çerçevede geliştirilmesine katkısı değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: İnsan Ticareti, Göçmen Kaçakçılığı, Uluslararası Göç, Türkiye, İnsan Güvenliği.

Tam metin PDF

Şanghay İş Birliği Örgütü: Çıkarlar/Öncelikler ve Bölgesel İş Birliği Arasında Bir Denge Arayışı

Shanghai Cooperation Organization: A Balance Seeking Between Interests/Priorities and Regional Cooperation

İbrahim ARSLAN*
* Dr. Öğr. Üyesi, Üsküdar Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, e-posta: ibrahim.arslan@uskudar.edu.tr.
Geliş Tarihi/Received: 13.06.2018
Kabul Tarihi/Accepted: 25.03.2019

Sayfa 238 – 330 (42)

Öz
Bu çalışmanın amacı; kuruluşu 15 Haziran 2001 tarihinde Şanghay’da (Çin) ilan edilen Şanghay İş Birliği Örgütü’nün yapısını, ana faaliyet alanlarını, sorunlarını analiz etmek ve geleceğine yönelik öngörülerde bulunmaktır. Birleşmiş Milletler’de veto yetkisine sahip Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu, Asya merkezli hükümetlerarası bir kuruluş olan Şanghay İş Birliği Örgütü’nün kuruluşundan bu yana üyesidir. Günümüzde ise uluslararası alanda etki yaratma kapasiteleri, çıkarları/öncelikleri birbirinden farklı olmasına rağmen, bölgesel iş birliğini benimseyen sekiz ülke örgütün üyesidir. Altı diyalog ortağı ve dört gözlemci statüsünde ülkesi olan örgüt, 2025 yılına kadar yürürlükte olan Şanghay İş Birliği Örgütü’nün Kalkınma Stratejisi doğrultusunda, bölgesinde barış ve istikrarı güçlendirmeyi; ticaret, ekonomik, kültürel ve insani yardımları teşvik etmeyi taahhüt etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çin, Rusya, Şanghay İş Birliği Örgütü, ŞİÖ, Güvenlik.

Tam metin PDF

Irak’ta Yaşanan Savaşlar ve Türkiye’ye Etkileri*

Wars in Iraq and their Effects on Turkey

Cihat YAYCI**
* Makale, yazarın İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde kabul edilen 2004 tarihli “Irak’ta Ekonomik-Sosyal Dönüşüm ve Türkmenler” başlıklı doktora tezinden türetilmiştir.
** Dr., Tümamiral, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, e-posta: cihatyayci@hotmail.com.
Geliş Tarihi/Received: 01.04.2019
Kabul Tarihi/Accepted: 05.06.2019

Sayfa 331 – 352 (22)

Öz
Uluslararası güçlerin stratejik çıkarlar peşinde koştuğu Irak’ta Türkiye’nin menfaatleri yoğundur ve Irak’ın geleceği dünyaya hâkim güçler tarafından belirlenmeye çalışılmaktadır. Enerji savaşları uğruna haritası her gün yeniden çizilen bu bölgede yaşayan halkların geleceği de yeni dünya düzeni savunucuları tarafından tayin edilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle, yakın tarihte, İran-Irak ve Körfez Savaşları ile Irak’ın ABD tarafından işgaline varan silahlı mücadeleler yaşanmıştır. Tüm bu savaşların elbette Türkiye’ye ekonomik, sosyal, siyasî ve askerî açılardan önemli etkileri olmuştur. Bu bölgede, menfaatleri bağlamında, Türkiye’nin hem Türkmen soydaşlarımızın geleceği, hem de bölgedeki güven ve istikrar adına söz sahibi olması önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Savaş, Türkiye, Körfez, Türkmenler, Irak.

Tam metin PDF

İntihar Saldırıları Üzerine Bir İnceleme: Çeçen İntihar Eylemleri

An Analysis of Suicide Attacks: Chechen Suicide Actions

Halit GÜLŞEN*
* Doktora Öğrencisi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ortadoğu Çalışmaları Programı, e-posta: gulsenhalit@gmail.com.
Geliş Tarihi/Received: 21.03.2018
Kabul Tarihi/Accepted: 18.02.2019

Sayfa 353 – 377 (25)

Öz
İntihar saldırıları, savaş ve çatışma bölgeleri başta olmak üzere dünya genelinde yaygın olarak kullanılan bir terör yöntemi haline gelmiştir. Bu yöntemin kullanıldığı bölgelerden biri de uzun yıllardır Rusya Federasyonu (RF) olmuştur. Bu çalışmanın amacı, intihar saldırıları ve Çeçen intihar eylemcileri konusunda Türkçe akademik yazınına katkıda bulunmaktır; çünkü yapılan araştırmada intihar saldırıları konusunda Türkçe kaynakların çok sınırlı olduğu, Çeçenler tarafından RF’de düzenlenen intihar eylemleri konusunda ise Türkçe bilimsel çalışma bulunmadığı görülmüştür. Bu nedenlerden dolayı çalışmanın Türkçe literatüre önemli katkısı olacaktır. Çalışmada “insanlar neden canlı bomba olur” sorusu, ana araştırma sorusudur. Ardından Çeçenlerin Rusya’da düzenledikleri canlı bomba eylemleri incelenecek ve Çeçenleri canlı bomba olmaya iten nedenler ve koşullar açıklanacaktır. Bu çerçevede, literatürde yer alan kavramların, Çeçen vakası ile hangi noktalarda örtüşüp hangi noktalarda ayrıştığı tespit edilecektir.
Anahtar Kelimeler: İntihar saldırısı, Çeçen, Radikalleşme, Rusya, Çeçenistan.

Tam metin PDF

Birinci Dünya Savaşı’nda IV. Ordu Menzilinde Amele Taburları*

Labor Battalions at the World War I in Fourth Ottoman Army Front

Mevlüt KARAGÖZ**
* Bu makale, yazarın “Birinci Dünya Savaşı’nda Menzil Hizmetleri: IV. Ordu Örneği” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.
** Dr., e-posta: mevkaragoz18@gmail.com.
Geliş Tarihi/Received: 30.03.2019
Kabul Tarihi/Accepted: 31.05.2019

Sayfa 379 – 415 (37)

Öz
Bu makale, Balkan Harbi ile başlayan on yıllık harbin içerisinde topyekûn bir harp niteliği kazanan Birinci Dünya Savaşı esnasında cephe gerisinde faaliyet gösteren Amele Taburları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ardılı bütün savaşlarda olduğu gibi, Birinci Dünya Savaşı’nda da ordular muharip birliklerini desteklemek maksadıyla Amele Taburu benzer teşkiller kurmuştur. Osmanlı Ordusunda da gayrimüslim ve 20-45 yaş aralığı haricindeki Müslim ve harp esirlerinden teşkil edilen Amele Taburları, siperdeki askerlere her türlü harp malzemesini ikmal ve harekâtını kısıtlayacak her türlü arızalı malzemenin tahliye hizmetlerini sağlamak maksadıyla geri bölgede her türlü faaliyeti icra etmiştir. Bu faaliyetler, demiryolları ve karayolları ağını genişletmek, bakım ve onarımlarını yapmak; demiryolları ağı için gerekli olan yakıtı temin etmek için odun kesmek ve taşımak; vagon ve kamyonlardan tahmil-tahliye işlemlerini yapmak; hayvan kol ve katarları eksikliğinden dolayı erzak taşımak; çekirge ile mücadele etmek ve ziraat işleri ile uğraşmak gibi çok geniş bir alanı kapsamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Amele Taburları, Suriye ve Filistin-Sina Cephesi, IV. Ordu Komutanlığı, Gayrimüslim Askerler.

Tam metin PDF

Yayın İlkeleri