Strateji Kavramını Çalışmak

Studying the Concept of Strategy

Hasan YÜKSELEN
Dr.Hv.İsth.Yb., NATO İstihbarat Füzyon Merkezi, RAF Molesworth, İngiltere, e-posta: hasanyukselen@hotmail.com.
Geliş Tarihi / Received : 14.03.2018
Kabul Tarihi / Accepted : 30.04.2018

Sayfa 1 – 38 (38)

Öz
Strateji askerî alanda ortaya çıkmasına rağmen zaman içerisinde genişleyerek birçok alanda uzun erimli ve yaşamsal konuların incelenmesinde kullanılan bir kavram haline gelmiştir. Ancak pozitivizmin etkisi altında aslında sosyal olan strateji giderek içinde bulunduğu bağlamdan koparılarak şeyleştirilmiş ve sadece elde mevcut olan araçlara indirgenerek öznesel nitelikleri göz ardı edilmiştir. Bu makalenin amacı, stratejiyi ne oluşturmakta ve mümkün kılmaktadır sorusundan hareketle stratejinin nasıl çalışılması gerektiği sorusuna tarihsel ve sosyolojik analizini mümkün kılabilecek bir yaklaşımı sunmaktır. Bunu yaparken de stratejinin tarihsel ve sosyolojik bir açıklamasını özne-yapı diyalektiği çerçevesinde eleştirel gerçekçilik olarak adlandırılan bilim felsefesinden faydalanarak açıklamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Strateji, Praxis, Eleştirel Gerçekçilik, Ontolojik Derinlik, Özne-Yapı Diyalektiği.

Tam metin PDF

Uluslararası Terörizmin Değişen Yapısı ve Terör Örgütlerinin Sosyal Medyayı Kullanması: Suriye’de DAEŞ ve YPG Örneği

Changing Nature of International Terrorism and the Use of Social Media by Terrorist Organizations: The Cases of DAESH and YPG in Syria

Atahan Birol KARTAL
Dr. Öğr. Üyesi, Beykent Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İng.) Bölüm Başkanı, e-posta: atahankartal@yahoo.com.tr, atahankartal@beykent.edu.tr.
Geliş Tarihi / Received : 26.01.2018
Kabul Tarihi / Accepted : 16.04.2018

Sayfa 39 – 77 (39)

Öz
Güvenlik sorunu ve terörizm çok eski olgulardır. Geniş kitleler üzerinde endişe ve korku yaratarak dikkat çekmek isteyen terörizme karşı insanlar tedbir almaya başlamıştır. Öncelikle terör faaliyetlerine karşı askerî tedbirler alınmış, terörizmin bertaraf edilmesi için devletlerin ortak çabaları oluşmuş ve toplumların en az zarar görmesine çalışılmıştır. Zaman içerisinde devletlerin terör unsurlarını amaçları doğrultunda kullandığı da görülmüştür. Soğuk Savaş esnasında kontrol altında olan bu unsurlar bu dönemin ardından kontrolden çıkmaya, daha güçlü ve daha kontrolsüz bir şekilde görünmeye başlamıştır. Terör grupları geleneksel yöntemlerin dışında teknolojiden ve sosyal medyadan daha fazla faydalanarak eylemlerini daha görünür hale getirmiştir. Gelişen teknoloji ve sosyal medya, güvenlik yapılanması içerisindeki unsurlarca da etkin olarak kullanılmaya başlamıştır. Teröre karşı savaşta, teknolojinin etkin kullanılması, hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmamasının etkili olacağı değerlendirilmektedir. Bu makalede, uluslararası terörün değişen yüzü ve terörün uluslararasılaşması konusu incelenecektir. Terör örgütlerinin sosyal medyayı kullanmasının terör faaliyetlerinin etkisini artırdığı değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Terörizm, Sosyal Medya, Küreselleşme, Terör Örgütü, Güvenlik.

Tam metin PDF

Siber Güvenliğin Uluslararası Politikada Etki Aracına Dönüşmesi ve Uluslararası Aktörler

Transformation of Cyber Security into an Effect Tool in International Politics and International Actors

Vahit GÜNTAY
Dr. Öğr. Üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü, e-posta: vahitguntay@gmail.com.
Geliş Tarihi / Received : 31.07.2017
Kabul Tarihi / Accepted : 03.01.2018

Sayfa 79 – 111 (33)

Öz
Değişen dünyanın önemli unsurlarından biri haline gelen siber alan sahip olduğu özellikler ile dikkat çekmektedir. Çıkar mücadelesi açısından bir parametre oluşturan siber saldırılar farklı aktörlerin ilgisini çekerek uluslararası ilişkiler içerisinde tartışma alanına dâhil olmuştur. Uluslararası politikada etki aracı haline gelen siber güvenlik, sahip olduğu özelliklerin birçoğunu saldırı konseptine dönüştürmeye de başlamıştır. Bu çerçevede uluslararası ilişkiler temelindeki yaklaşımlar ve kavramsal bütünlük de siber alanı teorik olarak incelenir hale getirmiştir. Çalışma dâhilinde siber saldırılar ve siber istihbarata ilişkin birtakım veriler uluslararası politika içerisinde ele alınmış; aktörlere ilişkin değerlendirmeler teorik ve pratik örnekleriyle analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Siber Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Politika, Siber Saldırı, Siber Caydırıcılık.

Tam metin PDF

Suriyeli Mülteci Kadınlar ve İnsani Güvenlik

Syrian Refugee Women and Human Security

Özlem ÖZDEMİR* ve Emrah ÖZDEMİR**
* Dr., Jandarma Genel Komutanlığı, e-posta: ozbah2002@yahoo.com.
** Dr., Jandarma Genel Komutanlığı, e-posta: eozdemir2002@gmail.com.
Geliş Tarihi / Received : 17.12.2017
Kabul Tarihi / Accepted : 16.04.2018

Sayfa 113 – 145 (33)

Öz
Suriye’de iç çatışmanın başladığı 2011 Mart ayından itibaren milyonlarca Suriyeli, güvenlik, korunma ve sığınma hakkı için hem Avrupa’ya, hem de sınır ülkelere göç etmektedir. Kadın, erkek ve çocuk göçmenler zorunlu göçün yarattığı güvensiz ortamdan, risklerden ve tehlikelerden farklı şekilde etkilenmektedir. Bu nedenle çalışmada, Suriye iç savaşından kaçan mültecilerin yarısını oluşturan ve genellikle göz ardı edilen Suriyeli mülteci kadınların tehdit algısı, insani güvenlik bağlamında ele alınmıştır. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler raporları, sivil toplum örgütlerinin araştırmaları ve uluslararası medyaya yansımalar analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Zorunlu Göç, Uluslararası Güvenlik, Suriyeli Mülteci Kadınlar, Tehdit, İnsani Güvenlik.

Tam metin PDF

Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs Adasındaki Barışı Koruma Görevi ve Etkinliği (İngilizce Makale)

The Role and Effectiveness of United Nations Peacekeeping Mission in the Cyprus Island

Abdullah SOYDEMİR
Doktora Öğrencisi, Girne Amerikan Üniversitesi, Siyaset Bilimi Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, e-posta: soydemirabdullah@gmail.com.
Geliş Tarihi / Received : 26.02.2018
Kabul Tarihi / Accepted : 30.04.2018

Sayfa 147 – 184 (38)

Öz
BM, Kıbrıs Adası’ndaki barışı koruma misyonunu 1964’ten beri sürdürmektedir. Bu misyonun rolü ve etkinliği üzerine daha fazla araştırma yapılması ilgi uyandıran bir konu olmuştur. Bu araştırmanın gerekçesi ve önemi, BM’nin adadaki görevini yerine getirme konusundaki rolünü ve etkinliğini inceleme gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. Araştırma, alandaki mühim bir konuyu ele aldığı için literatüre önemli bir katkı sağlayabilir. Bu araştırmanın belirgin amacı, misyonun rolünü ve örgütlenmesini analiz etmek ve görevini yerine getirme konusunda etkili olup olmadığına ilişkin çıkarımda bulunmaktır. Konu incelenirken nitel araştırma yöntemi ve olay incelemesi metodu takip edilmiştir. Araştırmanın sonunda; BM’nin barış ve düzeni sürdürmede kısmen, normalleşme konusunda oldukça başarılı, 1964’ten 1974’e kadar toplumlar arasındaki çatışmaların önlenmesi konusunda ise başarısız olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: BM Barış Gücü, Barışı Koruma, Kıbrıs Meselesi, Kıbrıs Müzakereleri, Mavi Başlıklılar.

Tam metin PDF (İngilizce)

Yayın İlkeleri