Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması: AB-Türkiye Göç Diyalogu Üzerine Bir Eleştiri (İngilizce Makale)

Turkish-EU Readmission Agreement: A Critique of EU-Turkey Migration Dialogue

Pelin SONMEZ ve Hikmet KIRIK
Yrd.Doç.Dr., Nişantaşı Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, e-posta: pelin.sonmez@nisantasi.edu.tr.
Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilimler Fakültesi, e-posta: hikmetk@istanbul.edu.tr.

Sayfa 1 – 26 (26)

Öz
Avrupa’ya göç sorunu Avrupa Birliği (AB) perspektifinden bakıldığında “kriz” halini almıştır. Orta Doğu ve Afrika gibi siyasi istikrarsızlıkların yaşandığı bölgelerden gelen göçmen ve mültecilerin sayısının artması veya en bilinen örneğiyle Suriye’de olduğu gibi savaştan zarar görmüş ülkelerden Avrupa’ya daha iyi bir hayat arayışıyla mülteci olarak gelenler Avrupalı politika yapıcıları için karmaşık zorluklar oluşturmaktadır. Avrupa yasadışı göç ile farklı yollar ve politika araçları üzerinden mücadele etmektedir. Geri kabul anlaşmaları AB için göç ile mücadelede önemli bir bileşendir. Üçüncü nesil geri kabul anlaşmaları, özellikle üçüncü ülkelerden gelen düzensiz göç akışını hedefleyerek, genel olarak AB’ye sınır veya sınır yakını ve özel olarak da AB’ye göç baskısı oluşturan ülkelerle imzalanmaya çalışılmaktadır. Bu noktada, Türkiye, Doğu Akdeniz’den Avrupa’ya göç etmek isteyen yasa dışı göçmenlerin ana rotalarından biridir. Sorunun önemi üzerinden, Türkiye ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması ve vize serbestleştirilmesine yönelik yol haritası da bu bakış açısından değerlendirilmelidir. Bu makale AB-Türkiye ilişkilerinde söz konusu Anlaşma’nın zamanlaması ve muhtemel etkileri üzerine odaklanmakta ve Geri Kabul Anlaşması’nın etkilerini dış yönetişim ve insan güvenliği kavramları üzerinden tartışmaktadır. Bu nedenle ilk olarak hukuki yapı ve AB hukukundaki rolü ve AB’nin geri kabul anlaşmalarına karşı tutumunu analiz edeceğiz. İkinci olarak Türkiye ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması’nın AB ve Türkiye arasındaki ilişkilere etkisini inceleyeceğiz. Üçüncü olarak da Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması hükümleri dış yönetişim ve insan güvenliği kavramları üzerinden analiz edilerek AB sınır güvenliği mekanizmalarının çağdaş formları sorgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Türkiye, dış yönetişim, insan güvenliği, geri kabul anlaşması.

Tam metin PDF (İngilizce)

Makarenko’nun “Kara Delik Sendromu” Teorisi ve Terörizmin Finansmanında Sınıraşan Organize Suçlar

“Black Hole Syndrome” Theory of Makarenko and Transnational Organized Crime in Financing Terrorism

Seda ÖZ YILDIZ
Yrd.Doç.Dr., Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, e-posta: ozseda@gmail.com.

Sayfa 27 – 64 (37)

Öz
Bu çalışmanın konusu, Soğuk Savaş sonrası dönemde hem ulusal, hem de uluslararası güvenlik alanında önem kazanan terörizm ile sınıraşan organize suçlar arasındaki ilişkinin teorik, kronolojik ve örnekler yönünden incelenmesidir. Araştırmanın amacı, Makarenko’nun “Kara Delik Sendromu” kavramı ile tanımladığı, 1990’lı yıllardan farklı olarak günümüzde terör örgütlerinin aynı zamanda organize suç örgütleri haline geldiği teorisinin örnekler üzerinden analiz edilmesidir. Bu amaca ulaşmak için PKK başta olmak üzere organize suç örgütü haline gelen çeşitli terör örgütleri faaliyetleri ile ilgili örnekler sunulacaktır. Uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, sahtecilik, insan kaçakçılığı, gasp ve hırsızlık ve siber suçlar, günümüzde terör örgütlerinin en sık başvurduğu organize suçlar arasındadır. Bu durum, ülkelerin terörle mücadele stratejilerini oluştururken aynı zamanda sınıraşan organize suçla mücadele stratejileri de geliştirme ihtiyaçlarının önemini vurgulamaktadır. Çalışmadaki veriler, konuyla ilgili kapsamlı uluslararası literatür taraması üzerinden elde edilmiş olmakla birlikte; Türkiye’ye ait ulusal güncel veriler, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün birincil verilerine dayanmaktadır. Çalışmanın sonunda günümüzde terör örgütlerinin aynı zamanda organize suç örgütleri haline dönüşmeye başladığı, taktik, operasyonel ve stratejik seviyede terörle mücadelede terörün finansmanı meselesinin çok daha önem kazandığı ileri sürülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Terörizm, Terör finansmanı, Organize suç, Sınıraşan suçlar.

Tam metin PDF

Güney Kore’nin “Hedging” Stratejisinin Bir Parçası Olarak Açık Deniz Donanması Programı (İngilizce Makale)

Blue-Water Navy Program as a part of South Korea’s Hedging Strategy

Emine AKÇADAĞ ALAGÖZ
Yrd.Doç.Dr., İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, e-posta: eakcadag@gelisim.edu.tr.

Sayfa 65 – 97 (32)

Öz
Asya-Pasifik’teki Çin-ABD rekabeti ve bölge ülkelerinin kesişen çıkarları, bölgesel güvenlik ikilemini ve iki büyük güç arasında güç geçişi tartışmalarını beraberinde getirmiştir. Bölgenin gelecekteki durumu hakkındaki bu belirsizlik, Güney Kore’yi iş birlikçi ve rekabetçi dış politika araçlarının bir arada kullanılmasını öngören “hedging” stratejisini izlemeye itmiştir. Bu çalışmanın amacı, Asya-Pasifik’in deniz gücünün ciddi ehemmiyet arz ettiği bir bölge olduğundan hareketle, Güney Kore’nin açık deniz donanması programını “hedging” stratejisi çerçevesinde ele almaktır. Daha güçlü ve yetenekli bir donanma gücünün, hem Güney Kore’nin bir numaralı ticaret ortağı ve Kuzey Kore sorununun çözümünde temel aktör olan Çin’in tehdit edilmeden dolaylı olarak dengelenmesine, hem de Güney Kore’nin en önemli müttefiki olan ABD’ye askerî alandaki aşırı bağımlılığının azaltılmasına katkıda bulunacağı ifade edilecektir. Ayrıca bu analiz, günümüz uluslararası güvenlik ortamında uçak gemilerinin rolünün yeniden değerlendirilmesine de olanak sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Uçak gemisi, Asya-Pasifik, Açık deniz donanması, Hedging, Güney Kore.

Tam metin PDF (İngilizce)

Değişen Güvenlik Anlayışının Uluslararası Örgüt Örnekleri Üzerinden Analiz Edilmesi

Analyzing Changing Security Concept through Samples of International Organizations

Özlem ÖZKÖSEDAĞ İÇİN
Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora Oğrencisi, e-posta: ozlemozkosedag@hotmail.com.

Sayfa 99 – 148 (49)

Öz
Soğuk Savaş yılları boyunca ve sonrasında koşullarda, sistemde ve algılamalarda beliren değişiklikler, güvenlik anlayışının farklılaşmasına neden olmuştur. Güvenlik anlayışında meydana gelen değişim, uluslararası örgütlerin yapısal yenilenmeye gitmelerine, güvenlik strateji belgelerini yeni koşullara uygun olacak şekilde düzenlemelerine yol açmıştır. Uluslararası örgütlerdeki yenilenme, teoride ve pratikte kendini gösteren güvenlik alanındaki zihniyet farklılaşmasının somut delillerindendir. Çalışmada, ilk olarak güvenlik kavramının ifade ettikleri incelenecek, ardından geleneksel ve yeni güvenlik anlayışı arasındaki farklılıklar Soğuk Savaş dönemi ve sonrasının koşulları göz önünde bulundurularak açıklanacaktır. Güvenlik anlayışının geçirdiği değişim, NATO ve BM örnekleri üzerinden somutlaştırılarak analiz edilecektir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, geleneksel güvenlik yaklaşımını benimseyenlerin iddia ettiklerinin aksine güvenlik anlayışının geri dönüş olmayacak şekilde değiştiğini göstermek ve bu değişimin sadece düşünce dünyasında varlık göstermediğini, uygulama itibari ile de sonuç doğurduğunu vurgulamaktır.
Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Yeni Güvenlik Anlayışı, Uluslararası Örgütler, NATO, BM.

Tam metin PDF

İnternet Sitelerine Yapılan Siber Saldırılar: 2015 Yılı Türk Kamu Siteleri İncelemesi

Cyber Attacks to Web Sites: Examination of Government Web Sites of Turkey in 2015

Hüseyin ÇAKIR, Nursel YALÇIN ve Mehmet Serkan KILIÇ
Yrd.Doç.Dr., Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Adli Bilişim Anabilim Dalı, e-posta: hcakir@gazi.edu.tr.
Yrd.Doç.Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, e-posta: nursel_yalcin@hotmail.com.
Doktora Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı, e-posta: mserkanklc@hotmail.com.

Sayfa 149 – 192 (43)

Öz
Kamunun internet ortamında sunduğu hizmetlerin artması, siber saldırı risklerini de beraberinde getirmektedir. Günümüzde kamu kurumlarına ait internet sitelerine yönelik yapılan siber saldırılar hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu çalışmada, 2015 yılında Türkiye’de kamuya ait “.gov.tr” uzantılı internet sitelerine yapılan siber saldırıların (bütünlük ihlalleri) değerlendirilmesi amacıyla Zone-H internet sitesinde yer alan toplam 848 saldırı kaydı incelenmiştir. Gerçekleştirilen saldırılar; aylara göre saldırı bilgileri, ana sayfa saldırı bilgileri, geçmiş saldırı bilgileri, sunuculara ait bilgiler ve saldırganlara ait bilgiler olmak üzere beş açıdan analiz edilmiştir. Zone-H kayıtlarında yer alan takma isimlere, mesajlara, resim ve video paylaşımlarına göre saldırıların 25 farklı ülkeden toplam 131 farklı bilgisayar korsanı/bilgisayar korsanları grubu tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Bununla beraber saldırıların %70’inin Türkiye merkezli olduğu ve saldırıya uğrayan internet sitelerinin %35’inin geçmişte de saldırıya uğradığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Bütünlük İhlali, Bilgisayar Korsanı, Siber Saldırı, Zone-H.

Tam metin PDF

Yayım Esasları