Bilimsel Yöntemlerle Savaşın Nedenlerini Açıklama Yolu Olarak Savaş Çalışmaları Disiplini

The War Studies as a Scientific Way to Understand the Causes of War

Öner AKGÜL
Yrd.Doç.Dr., Ahi Evran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, e-posta: oakgul@ahievran.edu.tr.

Sayfa 1 – 34 (34)

Öz
Bu çalışma, geleneksel uluslararası ilişkiler kuramlarının dışında, davranışsalcı yöntemleri benimseyen savaş çalışmaları alanının, savaşın nedenleri üzerine geliştirerek sunduğu yöntemler, alanın özellikleri ve bulguları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu bağlamda savaş çalışmaları alanının neyi içerip neyi içermediği, tarihsel geçmişi, metodolojisi ve analiz düzeyleri bir bütünlük içerisinde ele alınarak alan ile ilgili bilgilerin Türkçe literatüre kazandırılması amaçlanmıştır. Savaşın koşullayıcılarını, devletin gücünü, savaşın başlamasını, evrilmesini ya da sonlandırılmasına kadar geçen her safhayı inceleyen bu alanın bilim insanları, bu verilerin analizi aracılığı ile öngörülebilir sonuçlara ulaşmayı hedeflemektedirler. Sonuç olarak alanın tarihsel gelişiminin kümülatif bir biçimde ilerlemesi, ve elde ettiği veri zenginliği savaşın analizi noktasında önem kazanmıştır. Bu açıdan uluslararası ilişkiler disiplini içinde yükselen bir dal olarak karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Savaş Çalışmaları, Savaş Nedenleri, Nicel Yöntemler, Analiz Düzeyleri, Çatışma.

Tam metin PDF

NATO’nun Dönüşümünün Sınırları: Bir Uygulama Vakası Olarak Enerji Güvenliği

The Limits of NATO’s Transformation: Energy Security as a Case Study

Hasan Deniz PEKŞEN
Galatasaray Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora Adayı, Okan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi, e-posta: hasan.peksen@okan.edu.tr.

Sayfa 35 – 69 (35)

Öz
NATO, Soğuk Savaş dönemi şartlarında kurulmuş bir uluslararası örgüt olarak, kendisini ortaya çıkaran uluslararası konjonktürün değişmesiyle birlikte ortadan kalkmamıştır. Aksine, uluslararası güvenlik içindeki yerini korumasını sağlayan bir dönüşüm süreci geçirmiş ve böylece ortadan kalkmak yerine genişlemiştir. Enerji güvenliği alanı ise, 1973 krizi sonrasında uluslararası ilişkilerde kazandığı konuma Soğuk Savaş sonrası oluşan jeopolitik faktörleri de katarak, NATO üyesi ülkelerin ve özellikle de Avrupalı üyelerin güvenlikleri açısından yeni bir perspektif kazanmıştır. Bu doğrultuda, enerji güvenliği konusunun NATO’nun güvenlik konseptlerindeki yerinin ne olacağı meselesi örgütün tartışma konularından biri olmuştur. Çalışmada ilk olarak NATO’nun dönüşüm süreci ve bu sürecin NATO belgelerine nasıl yansıdığı incelenmiştir. Ardından enerji güvenliği olgusu ve bu olgunun NATO’yu nasıl etkilediği açıklanmıştır. Bu iki unsurun ışığında enerji güvenliğinin NATO’nun geleceğindeki yeri değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: NATO, Enerji Güvenliği, Soğuk Savaş Sonrası Güvenlik, NATO Konseptleri, NATO’nun Dönüşümü.

Tam metin PDF

Ekonomi ve Siyaset Bağlamında İngiltere-Avrupa Birliği İlişkileri: Tarihsel Bir Analiz

United Kingdom and the European Union Relations in the Context of Economics and Politics: A Historical Analysis

Didem SAYGIN ve Mehlika Özlem ULTAN
Arş.Gör. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, e-posta: didemsaygin@gmail.com.
Arş.Gör. Dr. Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, e-posta: ozlemultan@gmail.com.

Sayfa 71 – 102 (32)

Öz
Avrupa’nın hem ekonomik hem de siyasi açıdan güçlü ülkelerinden biri olan İngiltere, 1970’li yıllarda Avrupa Birliği’nin bir üyesi hâline gelmiştir. İngiltere’nin üyeliği çok kolay bir süreçten geçmemiş, politik birtakım nedenlerle üç başvuru sonrasında gerçekleşmiştir. Katılım sonrası süreçte de İngiltere’nin Birlik ile ilgili sorunları devam etmiş, özellikle son dönemde Avrupa şüpheciliği İngiltere’de yayılmıştır. İngiltere Başbakanı David Cameron konuyla ilgili olarak Avrupa Birliği’nden ayrılık konusunu gündeme getirmiş, 2015’te yapılacak genel seçimleri tekrardan Muhafazakâr Parti’nin alması hâlinde Avrupa Birliği üyeliğini referanduma taşıyacağını belirtmiştir. Bu çalışmada, son dönemde İngiltere’de yükselen Avrupa şüpheciliği tutumu, ekonomi politikaları, geçmiş hükûmetlerin Birliğe karşı bu yöndeki politikaları ve tarihsel perspektiften mevcut hükûmetlerin tutumu dikkate alınarak değerlendirilecektir. Böylece İngiltere’nin son dönemdeki Avrupa Birliği karşıtlığı söylemlerinin nedenleri anlaşılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İngiltere-AB İlişkisi, Avrupa Şüpheciliği, David Cameron, Tony Blair, Margaret Thatcher.

Tam metin PDF

Orta Güçlerin Deniz Tedarik Zinciri Güvenlik Açıkları

Maritime Supply Chain Security Gaps of Middle Powers

Oğuzhan TÜREDİ and Hakkı KİŞİ
This paper is achieved as a result of a research engaged the Ph.D. thesis carried out at the California Maritime Academy of the United States in 2012, which was sponsored by the Turkish General Staff and the Turkish Coast Guard and funded by the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK). Special thanks go to Dr. Donna J. Nincic, the research supervisor, at the California Maritime Academy.
Ph.D. Candidate, Dokuz Eylül University, Maritime Faculty, e-mail: oguzhan.turedi@ogr.deu.edu.tr.
Prof. Ph.D., Dokuz Eylül University, Maritime Faculty, Department of Marine Transportation Engineering, e-mail: hakki.kisi@deu.edu.tr.

Sayfa 103 – 136 (34)
 

Öz
Bu makalenin amacı, orta güç Türkiye ve dominant güç ABD’nin deniz tedarik zincirlerini karşılaştırmak suretiyle, dünyadaki orta güçlerin karşılaşabileceği deniz tedarik zinciri güvenlik açıklarını bulmaktır. Bu karşılaştırmayı yapabilmek için, yük akışı ve transit akış olmak üzere, lojistik kanaldaki iki akış boyunca çok katmanlı güvenlik analizine imkân sağlayan TAMS (İki Eksenli Çok Sektörlü) modeli geliştirilmiştir. TAMS modeli ile yapılan karşılaştırma neticesinde, orta güçlerin deniz tedarik zinciri güvenlik açıklarının üç farklı grupta toplanabilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Birinci grup, kapatılması için uluslararası organizasyonların çabasına ihtiyaç duyulan güvenlik açıkları; ikinci grup, kapatılması için uluslararası organizasyonların veya dominant gücün maddi yardımına ihtiyaç duyulan güvenlik açıkları; üçüncü grup, kapatılması için orta güçlerin deniz tedarik zinciri güvenliği ile ilgili bütünleşik bir vizyona sahip olmasının gerektiği güvenlik açıkları.
Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri Güvenliği, güvenlik inisiyatifleri, TAMS (İki Eksenli Çok Sektörlü) modeli, lojistik kanal, orta güçteki ülkeler.
 

Tam metin PDF (İngilizce)

Güney Kore ve Türkiye Arasında Gelişen Ticaret Ortaklığı: Savunma Sanayi Örneği

Emerging Trade Partnership between the South Korea and Turkey: The Case of Defense Industry

Engin AKMAN
Yrd.Doç.Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi, Uluslararası Ticaret Bölümü, e-posta: enginakman@karatekin.edu.tr.
 

Sayfa 137 – 162 (26)

Öz
Savunma sanayi, ülkelerin ekonomik ve stratejik nedenlerle yatırım yaptığı önemli bir sektördür. Tüm dünyada gayrisafi millî hâsılanın %2,3’ü savunma harcamalarına ayrılmaktadır. Küresel eğilimler göstermektedir ki, gelişmekte olan ülkeler savunma sektöründeki pazar paylarını artırmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin savunma endüstrisi pazarlarının geleceğinde daha etkin olacağı beklenmektedir. Bu nedenle, bu ülkeler arasındaki iş birliğinin anlaşılması, savunma literatürü açısından önemlidir. Bu makalede, daha önce yeteri kadar incelenmemiş olan Güney Kore ve Türkiye arasındaki savunma sanayi ortaklığı ele alınmaktadır. Her iki ülkenin uyumlu platformlara ve ürünlere sahip olması savunma alanındaki iş birliğini kolaylaştırmaktadır. Daha önce ağırlıklı olarak doğrudan satın almaya bağımlı olan iki ülkenin de ortak Ar-Ge ve üretim projeleri artış göstermektedir. Güney Kore ve Türkiye savunma sanayi ticaret ortaklığı başarılı bir örnektir ve gelecekte daha kazançlı işbirliklerinin yapılabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Savunma Sanayi İş Birliği, Savunma Harcamaları, Kore, Türkiye, Uluslararası Ticaret.

Tam metin PDF (İngilizce)

İktisadi, Politik ve Mekânsal Dinamikleri Dâhilinde Küreselleşen Terörizm

Globalizing Terrorism within the Economic, Politic, and Regional Dynamics

Necmettin ÇELİK
Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Doktora Öğrencisi, e-posta: necmettinncelik@gmail.com.

Sayfa 163 – 204 (42)

Öz
Dramatik bir şekilde artış gösteren ve uluslararası sistemin önemli bir sorunu hâline gelen terörizmin potansiyel dinamiklerinin irdelenmesi oldukça önemlidir. Çalışmada, terörizmin literatürde ön plana çıkan muhtemel iktisadi, politik, psikolojik ve mekânsal dinamiklerinin saptanması amacıyla, 2002-2011 dönemi ve 156 ülke Vaka-Kontrol Metodolojisine dayalı nitel analizin yanı sıra, Rassal Etkiler Panel Modeli üzerinden ekonometrik analiz kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, terörizmin demokratikleşme ve politik istikrarsızlık düzeyi gibi politik dinamiklerinin olduğunu; buna karşın, gelir düzeyi gibi iktisadi dinamiklerle sistematik bir bağ taşımadığını göstermektedir. Ülkelerin demokratikleşme düzeyleri arttıkça ve politik istikrarsızlık boyutları azaldıkça terörün şiddet boyutunun azalmakta olduğu görülmektedir. Ayrıca terör olayları neticesinde yaralanan ve yaşamını yitirenlerin sayısının terörün daha da şiddetlenmesi noktasında ciddi bir psikolojik faktör olduğu ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte, güvenlik sorunlarının yaşandığı coğrafyalarda yer alan ülkelerin şiddetli terör olaylarıyla karşılaşma olasılıklarının daha yüksek olduğu; dolayısıyla terörizmin mekânsal boyutlarının da olduğu öne çıkan bulgular arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Terörizm, Küresel Terörizm Endeksi, Polity IV, Politik İstikrarsızlık.
 

Tam metin PDF

Yayım Esasları