Dünya Ordularında Yeniden Yapılanmanın Kaynakları Üzerine Bir İnceleme

An Investigation on the Sources of the Restructuring of the World Armies

Cem Harun MEYDAN
Doç. Dr. P.Yb., Kara Kuvvetleri Komutanlığı, e-posta: chmeydan@gmail.com

Sayfa 1 – 38 (39)

Öz
Askerî güç, daima ulusal gücün önemli belirleyici unsurlarından biri olmuştur. Bu nedenle birbirlerine karşı güçlü olmak isteyen devletler askerî güçlerini sürekli geliştirme ve büyütme çabası içinde olmuşlardır. Bu çabada devletlerin tehdit algılamaları etkili olmaktadır. Bununla birlikte devletlerin tehdidi algılamaları zaman içinde değişmiş ve değişen algıları ile birlikte askerî gücü geliştirme çabası ekonomik, teknolojik, siyasal ve sosyal faktörlerce sürekli etkilenmiştir. Özellikle teknolojik gelişmelerin askerî sistemler üzerinde önemli etkisinden bahsedilebilir. Sonuçta muharebe alanına farklı boyutlar dâhil olarak, alanın sürekli değişmesine ve büyümesine neden olmuştur. Bu çalışmada son yüzyılda dünyada yaşanan savunma planlama yaklaşımlarındaki değişimler ile bu değişimlerde etkili olan faktörler ele alınmakta; özellikle tehdit algılamaları ile teknolojik gelişmelerin askerî sistemler üzerine etkileri incelenerek orduların ne tür değişimler yaşadıkları, ayrıca son dönemde yaşanan değişimlerin gelecekte olabilecek yansımaları üzerine odaklanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Askerî Güç, Teknolojik Değişim, Yeniden Yapılanma.

Tam metin PDF

Toplumsal Kimliğe Dayalı Güvenlikleştirmelerin Siyasal Sorunlar Bağlamında İrdelenmesi: Belucistan Örneği

Examining the Societal Securitization in the Context of Political Problems: Balochistan as an Instance

Göktürk TÜYSÜZOĞLU
Yrd. Doç. Dr., Giresun Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, e-posta: gktrkt@gmail.com.

Sayfa 39 – 85 (47)

Öz
Bu çalışmada Belucilerin ulusçu istemlerini meşrulaştıran toplumsal faktörler değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmenin yapılmak istenmesinin esas nedeni, Pakistan ve İran topraklarında bölünmüş halde yaşayan bu halkın yükselen ulusçu istemleriyle küresel/bölgesel aktörlerin stratejileri arasında yakın bir ilişkinin olmasıdır. Beluci ulusçuluğunun değerlendirilmesi hususunda ise Kopenhag Okulu’nun öngördüğü güvenlikleştirme yaklaşımı kullanılmıştır. Ulusçuluk girişimleri genel itibarıyla devletler arası ilişkiler üzerinden ve realist kuram bağlamında anlamlandırıldığı için, Beluci kimliğinin konsolide olmasında etkili toplumsal faktörlerin sosyal inşacılık üzerine temellendirilmiş bir yaklaşım olan güvenlikleştirme çerçevesinde ele alınması önemli bir farklılık oluşturmaktadır. Çalışmanın vardığı sonuç ise, Beluci ulusal kimliğinin Pakistan ve İran’ın toprak bütünlüğünü tehdit edebilecek ve bölgesel dengelere etki edebilecek şekilde kullanılabilecek bir toplumsal meşruiyete sahip olduğudur.
Anahtar Kelimeler: Pakistan, Beluci, Gwadar, Ole Waever, Güvenlikleştirme.

Tam metin PDF

Bilimsel Araştırma Yöntemlerinin İstihbarat Analizinde Kullanılması

Using Research Methods for Intelligence Analysis

Mutlu KÖSELİ
Dr., Bingöl Emniyet Müdürlüğü, e-posta: mutlukoseli@yahoo.com.

Sayfa 87 – 115 (30)

Öz
Mevcut çalışma istihbarat analizinde bilimsel yöntemlerin kullanılmasının günümüzün bir gerekliliği olduğunu vurgulamaktadır. İstihbarat teşkilatlarında analizin zaman içerisinde gelişmesini örneklendirebilmek maksadıyla ABD istihbarat teşkilatlarında istihbarat analizinin gelişmesini incelemiştir. Çalışmadan anlaşılmaktadır ki, ABD’de değişik istihbarat zaaflarının ardından istihbarat teşkilatlarının analiz kabiliyetleri sorgulanmış; daha yerinde analizler yapabilmesi için bilimsel tekniklerin kullanılmasının yaygınlaştırılması her dönem için önerilen çözüm olmuştur. Bu kapsamda uygulayıcılara fikir verebilmesi açısından çalışmada bilimsel uygulamaların ne olduğu ve nasıl yapılabileceği anlatılmış, uygulayıcılar için bir model ortaya konulmaya çalışılmıştır. İstihbarat teşkilatlarının analiz kapasitesini arttırmak için bilimsel çalışmalar yapabilecek bilgi ve kabiliyeti olan akademisyenlerden faydalandığı ve analizcilerin bilimsel teknikleri de içeren, sistematik, yapılandırılmış analizleri üretebilme becerisi verilen eğitimlerin önemi vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İstihbarat, istihbarat analizi, bilimsel araştırmalar metodu.

Tam metin PDF

Terör Kavramı, Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul Özelinde Birleşmiş Milletler’in 2001 Sonrası Terör Yaklaşımı

The Terror Concept and Approach of United Nations on Terrorism after 2001 in the Framework of Security Council and General Assembly

Halis AYHAN
Dr., Kırıkkale Üniversitesi, İ.İ.B.F., Uluslararası İlişkiler Bölümü, e-posta: halisayhan@kku.edu.tr.

Sayfa 117 – 146 (30)
 

Öz
Tarihsel süreç içerisinde niteliği değişmekle birlikte terör, asırlardır varlığını sürdüren bir olgudur. Herkesin oydaştığı bir tanımı yoktur. Bugün, terörün “tamamen ortadan kaldırılabilir” olmaması, onunla mücadelenin zorluğunun bir kanıtıdır. Uluslararası terörle mücadele 2001 sonrasında hız kazanmıştır. Bu doğrultuda, uluslararası hukuk, terörü daha fazla gündemine alırken; Birleşmiş Milletler’de de terörizme karşı yoğun hukukî çabalar gözlenmiştir. Doğaldır ki, Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul bu dünya örgütü bünyesinde terörün en çok tartışıldığı zeminler olmuştur. Bu çalışmada, terör tanımı ve tarihçesi ile mezkûr iki organın terör yaklaşımına dikkat çekilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Küresel terör, uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi.
 

Tam metin PDF

Rumeli Müfettişliği Döneminde (1902-1908) Makedonya’da Yunan Komitecileri ve Osmanlı Devleti

In Rumeli Inspectorate Period (1902-1908), Greek Bands in Macedonia and Ottoman Empire

Hasip SAYGILI
* Dr. Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Öğretim Elemanı, e-posta: hasipsaygili@gmail.com.
 

Sayfa 147 – 183 (37)

Öz
1877-1878 Osmanlı Rus Savaşından itibaren Rumeli vilayetlerinde Osmanlı idaresinin günlerinin sayılı olduğu algısı yaygınlaşınca, bölgede Osmanlı sonrasının paylaşımı için Bulgar, Yunan ve Sırplar arasında amansız bir mücadele başladı. Bu mücadele diplomatik misyonlar, kiliseler, okullar ve nihayet silahlı çeteler arasındaydı. 1902 yılına gelindiğinde Büyük Güçlerin müdahale tehdidi sonucu Makedonya’da reform paketlerini kabule başlayan Babıâli, 2. Meşrutiyet’in ilanına kadar altı yıllık sürede ağırlıklı olarak Yunan ve Bulgar çetelerinin faaliyetlerini önlemeye çalıştı. Bulgar komitacılarının faaliyetleri Türk akademik çevrelerinde çalışılmışsa da, Yunan konsoloslukları ve subaylarının sevk ve idaresindeki Rum çetelerinin faaliyetleri üzerinde yeterince çalışma yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu çalışmada 1902-1908 arasında Yunan çetelerinin çalışma yöntemleri ve sonuçları ile Osmanlı Devletinin bunlara karşı takip ettiği politika incelenmiştir. Ayrıca dönemin çete faaliyetlerinin Yunan belleğindeki yerine de işaret edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İkinci Dünya Savaşı, İki Cepheli Savaş, Almanya, Saatin Aksi Yönü İstila Politikası, İkinci Cephe.

Tam metin PDF

Yetenek Temelli Stratejik Yönetim Anlayışının ABD Silahlı Kuvvetlerinin Teşkilat Yapısına Etkisi

Effect of Competency Based Strategic Management Approach on Organizational Structure of US Military

Serdar GENÇ
İs. Bnb., Kara Harp Okulu Savunma Yönetimi Doktora Öğrencisi, e-posta: sgenc99@hotmail.com.

Sayfa 185 – 224 (40)

Öz
ABD Silahlı Kuvvetleri, Soğuk Savaş sonrasında değişen ihtiyaçlar doğrultusunda, “Tehdit Temelli Stratejik Yönetim” yaklaşımının yerine “Yetenek Temelli Stratejik Yönetim” yaklaşımını uygulamaya başlamıştır. Çalışmanın maksadı, çevresel değişimlere bağlı olarak amaç ve stratejideki bu değişimin ABD teşkilat yapısına olan etkisini değerlendirmektir. Çalışmanın kapsamı, değişimin yalnızca teşkilatlanma ve insan gücü ihtiyaçlarına yönelik yaptığı etkinin değerlendirilmesi ile sınırlandırılmıştır. Çevresel değişimin teşkilat yapısına etkisinin değerlendirilmesinde, koşul bağımlılık kuramından istifade edilmiştir. Her iki stratejik yönetim yaklaşımının etkin olduğu dönem içerisinde yaşanan siyasi değişimler çevresel değişimin belirlenmesinde kullanılan analiz birimidir. Belirsizlik ortamının arttığı yakın dönemde tehdit çeşitliliğinde de benzer oranda bir artış olduğu görülmektedir. Bu duruma bağlı olarak, teşkilat yapısına ilişkin üç gözlenen değişimden bahsetmek mümkündür. İlk olarak, ABD Silahlı Kuvvetleri, teknik yetenek olarak hız ve çeviklik özelliklerini ve modüler kapasiteyi (muharip tugay timlerinin oluşturulması) ön plana çıkartmış ve teşkilatlanmasını bu yeni yeteneğe dayandırmıştır. İkinci olarak, belirsizliğe karşı ABD’nin yeni müttefikler kazanmaya çalışması ve mevcut müttefikleri ile ilişkilerini geliştirerek küresel tehdide ilişkin sorumlulukların paylaşılması talebi, “Güvenlik İşbirliği” kavramının kullanımını artırmış ve bu sebeple ABD mevcut konuş durumunda değişikliklere gitmiş ve garnizon sayısını azaltmıştır. Son olarak, muharip tugay timi teşkilat yapısı ve garnizon sayısındaki azalmaya bağlı olarak insan gücünde önemli oranlarda azaltmalara gitmiştir.
Anahtar Kelimeler: Stratejik yönetim, stratejik savunma yönetimi, insan gücü politikaları, örgüt yapısı, koşul bağımlılık kuramı, yetenek temelli stratejik yönetim, silahlı kuvvetler.
 

Tam metin PDF

Kitap Tanıtımları

Yayım Esasları