Truman Doktrini Üzerine Bir Analiz

An Analysis on Truman Doctrine

Levent KALYON
Dr.E.Kur.Alb., E-posta: Ikalyon55@gmail.com

Sayfa 7 – 26 (20)

Öz
Bu çalışmada, İkinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere’nin önerisiyle ABD tarafından geliştirilen ve Türkiye ile Yunanistan’a yardımı öngören Truman doktrini incelenmektedir. İkinci Dünya Savaşı’nda izlediği tarafsızlık politikası ile savaş dışında kalan Türkiye’ye savaş sonrasında Truman Doktrini adıyla anılan bir yardımpastası sunulmuştur. Günümüze kadar devam edecek, borç/kredi alma ve isteme alışkanlığıhatta bağımlılığı yaratacak olan bu yardımın sunumu, alınışı, kullanılması çalışmanın konusunu teşkil etmektedir. ABD Başkanı Truman’ın adıyla anılan bu yardımın incelenmesinin ve bu çalışmanın yapılmasının amacı; olayları tarihsel yaklaşımla vetarihsel gerçeklik içerisinde inceleyerek nesnel sonuçlara ulaşmak ve sonuçları Türkiye’nin yakın geçmişiyle ilişkilendirmektir. Bu amaçla yapılan çalışmada, yardımın gündeme gelişi, ABD cephesinde algılanışı ve bakış açısı ile Türkiye tarafının yaklaşımı olay ve belgelerle ortaya koyulmuş ve gelişmeler öznellikten uzak ancak akıl süzgecinden geçen bir yorumsama ile değerlendirilmiş ve yardımın Türkiye üzerindeki etkileri ve sonuçları konusunda bir bakış açısı sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Truman Doktrini, ulusal çıkarlar, yayılmacılık, bağımlılık, özgün politika.

Tam metin PDF

Dünden Bugüne Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

A Historical Overview of the Organization of Security and Cooperation in Europe; from Past to Present

Sertif DEMİR
Dr.Kur.Alb., ISAF Kh., E-posta:serbernaf@hotmail.com.

Sayfa 27 – 52 (26)

Öz
Soğuk Savaş döneminin diyalog ve işbirliği süreci olarak ortaya çıkan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK), Helsinki Nihai Belgesi, Paris Şartı ve Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması (AKKA) gibi önemli uluslararası belgelerin imzalanmasını sağlayarak Soğuk Savaş’ın bitirilmesine yardımcı olmuştur. 1990’larda Doğu Avrupa’da demokrasinin yerleştirilmesi ve kriz yönetimi konularında ağırlıklı olarak faaliyet gösteren AGİT, ABD’nin NATO’yu, Batı Avrupa ülkelerinin de AB’yi genişletme çabaları sonucu, politik olarak marjinalleşme sürecine girmiştir. AGİT’i Avrupa Güvenlik mimarisinde esas unsur yapmak isteyen ancak, bunu başaramayan Rusya Federasyonu (RF), NATO’nun Avrupa’daki rolünü azaltacak, ABD’yi bölgeden dışlayacak farklı güvenlik seçeneklerine yönelmiştir. Bu makalede AGİT’in tarihsel rolü ile günümüzde Avrupa Güvenlikmimarisindeki yeri, küresel güçlerin beklentileri bağlamında incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Güvenlik ve işbirliği, Helsinki Nihai Belgesi, Paris Şartı, Silahsızlanma.

Tam metin PDF

Petrol Rezervlerinin Zirve Noktasının Enerji Güvenliği Açısından Büyük Enerji Pazarları (ABD, AB, Çin ve Hindistan) Üzerindeki Etkileri

Effects of Oil Reserves Peak Point on Big Energy Markets (USA, EU, China, India) For Energy Security

Cenk SEVİM
Dr., Enerji Teknolojileri Uzmanı, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi, E-posta: cenksevim@hotmail.com.

Sayfa 53 – 72 (20)

Öz
İspatlanmış petrol rezervlerinin %90’ından büyük bir bölümü Hubbert eğrisi zirvesine ulaşmış durumdadır. Global petrol talebinin yılda ortalama %2 oranında arttığı dikkate alındığında 2030 yılında günlük petrol tüketimi 105milyon varil seviyelerine ulaşacaktır. Dünya enerji tüketim yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgeler ABD, AB Ülkeleri, Çin, Hindistan’dır ve bu dört bölge dünyadaki en büyük enerji pazarlarını oluşturmaktadır. Bu dört bölgenin enerji tüketim yoğunlukları dikkate alındığında, petrolün ve türevi olan doğal gazın enerji güvenliği ve dolaylı olarakülke güvenlikleri açısından önemi büyüktür. Petrol rezervlerinin tepe noktasına ulaşması ile söz konusu ülkeler olası fiyat–arz şoklarından korunmak için enerji tedarik bölgelerini çeşitlendirmek için yoğun çaba içindedirler. Petrol rezervlerinin tepe noktasına ulaşmasıyla bu dört bölgenin enerji güvenliği alanında alacakları önlemler ve izleyecekleri politikalar global arenada yeni mücadeleleri başlatacak, enerji politikalarını şekillendirecek ve geleceğe yön verecektir.
Anahtar Kelimeler: Enerji Arz Güvenliği, Enerji Politikaları, PetrolünZirve Noktası, Büyük Enerji Pazarları.

Tam metin PDF

Uluslararası Ceza Hukuku İlkeleri Kapsamında Ad Hoc Uluslararası Ceza Mahkemelerine Yönelik Eleştiriler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi

Criticisms on Ad Hoc International Criminal Tribunals within the Context of International Criminal Law and the International Criminal Court

M.Uğur BOZKURT
Dz. Ütğm., Harp Akademileri Komutanlığı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Harp Harekat Hukuku Yüksek Lisans Öğrencisi, E-posta: ubozkurt@gmail.com

Sayfa 73 – 91 (19)

Öz
İnsanlığın tümünü ilgilendiren suçları yargılamak üzere bir uluslararası ceza mahkemesi kurulması düşüncesi 19. yüzyıl sonlarına kadar dayanmaktadır. Yaşanan acı olaylar sonrasında 20. yüzyılda dört ayrı mahkeme kurulmuş ancak bu mahkemeler dünya kamuoyunu tatmin etmekten uzak kalmıştır. Soğuk savaş döneminde ara verilen uluslararası ceza mahkemesi kurma çabaları soğuk savaşın bitmesiyle yeniden hızkazanmış, 1998 yılında Roma Statüsü geniş bir kabulle onaylanmıştır. Bu çalışmada Roma Statüsü’nün daha önce kurulmuş olan Nüremberg, Tokyo, Yugoslavya ve Ruanda uluslararası ceza mahkemelerinin eksik kalan yanlarını tamamlamakta ne derece başarılı olduğu sorusuna cevap aranmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Roma Statüsü, Nüremberg, Tokyo, Yugoslavya, Ruanda, uluslararası ceza hukuku.

Tam metin PDF

Uluslararası Çatışmaların Enerji Politik Analizi

Energy-Politics Analysis of International Conflicts

Kemal OLÇAR
P. Bnb., Harp Akademileri Komutanlığı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri Doktora Öğrencisi, E-posta: Kemalgdolcar@yahoo.com.

Sayfa 93 – 127 (35)

Öz
Birinci Dünya Savaşı’ndan itibaren dünya üzerinde yaşanan çatışmaya varan krizlerin çoğunun, doğrudan veya arka planında, sebebinin; gelişmiş devletlerin enerji maddelerine sahip olma veya enerjinin nakledildiği güzergâhların güvenliğinin sağlanması olduğu görülmektedir. Bu sonuca ulaşmak için, enerjinin kalkınmadaki rolünün, enerji maddelerinin kullanım alanlarının ve dünya üzerindeki miktar dağılımlarının ne olduğuna bakmak yeterli olmuştur. Ayrıca kömür, petrol ve doğalgaz gibi birincil fosil enerji kaynaklarının üretim bölgeleri ile tüketim yerleri arasındaki asimetrik jeopolitik durum, petrol ve doğalgazın dünya nakil hatları ve en büyük enerji tüketim ülkesi olan ABD’nin dünya üzerinde askerî birliklerinin konuşlu olduğu yerlerin, korelasyon metodolojisiyle incelenmesi enerji politik davranışların şifresini ortaya çıkartmıştır.
Anahtar Kelimeler: ABD Üsleri, Enerji Nakil Hatları, Uluslararası Çatışmalar, Enerji Kaynakları.

Tam metin PDF